INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER PÅ PUBLIKUM OG ANDRE I FORBINDELSE MED AFVIKLINGEN AF ARRANGEMENTER (COVID-19)

Formål med behandlingen af persondata
I forbindelse med afviklingen af arrangementer under den igangværende Corona-pandemi vil arrangøren behandle en række oplysninger på publikum og andre mhp. at oplyse om eventuelle konstaterede smittede med COVID-19 til arrangementet og/eller til at spore smitte under arrangementet.

Oplysningerne vil blive indhentet på baggrund af konkrete smittetilfælde.

Hjemmel til behandling af persondata
Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra i), fx forebyggelse af spredning af COVID-19 blandt publikum.

Kategorier af persondata
Arrangøren behandler følgende oplysninger:
Billetkøbers navn, e-mail, telefonnr., adresse, billetnr., eventuelt allokerede pladser, antal købte billetter, samt de tilsvarende oplysninger på billetkøbers eventuelle gæster.
Disse udgør almindelige personoplysninger.

Hvem behandler data
Persondata vil blive behandlet af de nødvendige og relevante medarbejdere i arrangørens administration.

Dataansvarlig
Arrangøren er dataansvarlig for de udleverede personoplysninger.

Hvornår og hvordan behandles data
Hvis der konstateres en eller flere smittede, der har befundet sig på arrangementet, uanset om smitte er sket forud for eller efter tilstedeværelsen på arrangementet, indhenter arrangøren kontaktoplysninger på de pågældende personer, som kan have befundet sig i samme område som en konstateret smittet.
Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt, i henhold til national lovgivning og kun af de nødvendige og relevante medarbejdere hos arrangøren.
Der skal foretages de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne og for at sikre, at behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Videregivelse
Hvis arrangøren i henhold til national lovgivning er forpligtet til at videregive personoplysningerne, vil dette altid ske således, at der ikke videregives andre oplysninger end de strengt nødvendige for efterlevelse af gældende lovkrav.
Arrangøren kan videregive personoplysninger i anonymiseret form til tredjemand til statistiske og/eller videnskabelige formål.

Opbevaring
Personoplysningerne indsamles i forbindelse med køb af billetter og opbevares så længe, det er nødvendigt for at forfølge formålet med behandlingen af personoplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra e), samt eventuelt til arkivformål i samfundets interesse og/eller til videnskabelig forskning og statistiske formål.

Indsigtsret, ret til berigtigelse og klageadgang
Publikum kan få indsigt i, hvilke personoplysninger arrangøren har registreret om den pågældende som person, få berigtiget eller opdateret sine oplysninger samt klage over arrangørens behandling af sine oplysninger ved at kontakte arrangørens databeskyttelsesansvarlige på følgende vis:

Muskelsvindfonden
Kongsvang Allé 23
reeption@muskelsvindfonden.dk

Hvis man ikke er tilfreds med behandlingen af personoplysningerne eller ikke mener, at dette sker i
henhold til gældende lovgivning, kan man desuden klage til Datatilsynet.
Læs mere her: Sådan klager du (datatilsynet.dk)

Nærværende dokument skal ses som et supplement til den til enhver tid gældende privatlivspolitik, som ligger på arrangørens hjemmeside.